PRIVATLIVSPOLITIK

Data ansvarlig: 

Mariann Krogh cand.psych., aut., specialist i psykoterapi og i psykotraumatologi CVR nr. 27115144, Ådalsvej 231, 5250 Odense SV                                                                                 mobil: 31310301 e-mail: psykolog@mariannkrogh.com

Orientering om behandling af personoplysninger jf. Eu’s Persondatalov

Indholdet her omhandler information om bl.a. dataforordningsloven, som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruges til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring ved vores første møde og får information om, hvordan dine data bliver håndteret hos mig. Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikkert. Jeg er som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optagelser for psykologer. 

Jeg kan ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Opbevaring af dine oplysninger

Jeg skriver journal. Det er lovpligtigt (der er specielle regler, hvis du kommer fra Politiet og Exit). Dvs. at jeg skriver noter om f.eks. dine helbredsmæssige forhold. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. Du har ret til at se din journal. Hvis du har tilføjelser, kan jeg skrive dette i journalen, men jeg må, og kan, ikke ændre i journalen. Jeg skriver i et system “ClinicCare” og dette system er krypteret. 

Jeg passer godt på dine data. Din journal bliver opbevaret sikkert og krypteret på computeren, som bliver opbevaret i et aflåst skab og journalen ligger i et lukket og sikkerheds-godkendt EDB-journalsystem ClinicCare. Din journal opbevares i 5 år i et lukket system og herefter bliver din journal tilintetgjort. Journaler udleveres ikke til 3. part.

Tavshedspligt og videregivelse af informationer

Jeg  har tavshedspligt. Jeg kan modtage – og give – oplysninger om dig fra din læge, kommune og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige informationer til min revisor vedr. regninger, så jeg kan lave mit årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Hvis du kommer med henvisning fra egen læge:

skal din læge have at vide, når du starter i behandling og din læge skal have et notat/epikrise, når du er færdig med behandlingen. Dette er ikke en gengivelse af, hvad vi har talt om. Det handler om, at lægen skal vide om du har fået det værre, bedre eller ingen forskel. Du skal give dit samtykke til dette. Jeg sender nødvendige regningsinformationer til sygesikringen vedr. betaling for en del af din behandling. Sygesikringen har tavshedspligt.

Oplysnings- og underretningspligt

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er stor risiko for at du eller andre kommer til skade. 

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Akkreditering 

  • vedrører kun de klienter som kommer med henvisning fra din læge: 

Psykologer er underlagt akkreditering. Det har den betydning for dig, at din journal kan blive læst af en udsendt fra IKAS. Journaler skal sikres en høj standard. Det er selve journalskrivningen, der skal tjekkes – ikke indholdet i journalen, ikke det du siger. Den person, der læser i journalen, er underlagt tavshedspligt og jeg har først anonymiseret din journal så dit navn, cpr.nr. mm. vil ikke fremstå i din journal.

Psykologer, læger, speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer i privat praksis som modtager klienter med henvisning skal akkrediteres. Det er besluttet og læsning af journal er en del af det. Det er også besluttet at dette kan ske uden samtykke jf. folketinget d. 3/5 2017, hvor man ændrede serviceloven (lov 430) så dette kan ske uden samtykke. I §43 styk 2 punkt 4 står der eksplicit at patientens data kan videregives uden patientens samtykke if med akkreditering.

Jeg vil informere dig om al det, der vedrører dig, når du går i behandling hos mig.

Utilsigtede hændelser

Hvis du har oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre. Sig det til mig, så jeg kan indberette hændelsen.

Du kan også selv indberette hos Styrelsen for patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København S tlf.: 7228 6600 e-mail: stps@stps.dk, se evt: www.stps.dk/uth
eller læs mere om utilsigtede hændelser i folderen her.

LOVE OG REGLER

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg.nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.)

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven §41 kapitel 9, §41-48

Behandling af personoplysninger:

EU’s Persondataforordning, artikel 6 og 7

Skærpet underretningspligt:

når det gælder børn og undges trivsel. Serviceloven §153

Anmeldelse af utilsigtede hændelser:

En sundhedsperson skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andre). jeg indberetter via ClinicCare som er det system, jeg anvender i min klinik.

Klage:

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk  

Ønsker du at klage over andet, kan du kontakte Psykolognævnet, som behandler klager over autoriserede psykologer tlf: 33411200